✨ Naročilnica je trenutno ODPRTA!
Košarica
0,00 €

Spodaj objavljeni splošni pogoji poslovanja veljajo za spletno trgovino.

Iščeš splošne pogoje za fizično trgovino?

Podatki o podjetju

RIFUZL d.o.o.
Celovška cesta 111
1000 Ljubljana
Slovenija
Matična številka: 6192262000
Davčna številka: 37632647
Zavezanec za DDV: DA
Telefonska številka: 064 133 573 (v času obratovanja trgovine)
E- poštni naslov: trgovina.siska@rifuzl.si

O podjetju: Gospodarska družba RIFUZL d.o.o. se ukvarja s maloprodajo in spletno prodajo hrane, živil, čistil in gospodinjskih pripomočkov.

SPLOŠNI DEL

 1.  Splošni pogoji poslovanja
  1.  Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe RIFUZL d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko. 
  3. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  4. Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko. 
  5. Uporaba pojmov: 
   • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
   • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
   • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
   • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
   • Predmet pogodbe je blago iz prodajnega kataloga Družbe.
  6. Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  7. Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. 
  8. Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
   • podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa),
   • kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka),
   • informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih),
   • informacije o dobavljivosti izdelkov,
   • dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave),
   • nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških,
   • plačilne in dobavne metode,
   • obdobje veljavnosti ponudbe,
   • pogoje in roke za odstop od pogodbe,
   • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake in
   • podatke o pritožbenem postopku.
  9. Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.
  10. Delovni čas Družbe je: ponedeljek–petek: 9h do 19h; sobota: 9h do 13h; Nedelje in prazniki zaprto.
 2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko. 
  2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
  3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev. 
  4. Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt. 
  5. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://rifuzl.si/pravne-strani/splosni-pogoji-poslovanja-spletna-trgovina/. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe. 
  6. S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.
  7. Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.
 3.  Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  1. Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani https://rifuzl.si/ z datumom uveljavitve spremembe.
  2. Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  3. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  4. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://rifuzl.si/ in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 
  5. V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe. 
  6. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.
 4. Kolizija pravnih določb
  1. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specijalnejša v konkretnem primeru.
  2. Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
  3. V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.
 5. Splošne določbe
  1. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.
  2. Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://rifuzl.si/pravne-strani/politika-zasebnosti/.
  3. Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.  
  4. Družba si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  5. Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.
 6. Cene
  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
  3. Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča podala končno ceno, v katero bo vključen DDV. 
  4. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Družba stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  5. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  6. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
   Veljajo cene, navedene v trenutku oddaje izdelka v nakupovalno košarico, vendar ne dlje kot 15 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje izdelka v košarico do potrditve naročila (v nadaljevanju: »rezervirana cena«). Prodajalec si pridržuje pravico, da čas rezervirane cene v primerih posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij poljubno skrajša, kar navede pri akcijski oziroma promocijski ceni posameznega izdelka. Sistem spletne trgovine registriranemu uporabniku pred potekom časa rezervirane cene iz sistema spletne trgovine na e-naslov ali GSM številko prejme samodejno sporočilo o skorajšnjem poteku rezervirane cene posameznega izdelka, ki ga je dodal v košarico.
  7. Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v podatkovni bazi ter se shrani na strežniku Družbe. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.
  8. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.
 7. Plačilne metode
  1. Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
   • plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe,
   • plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, American Express).
  2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.
 8. Izstavljanje računov
  1. Družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani Družbe. Na zahtevo stranke zabeleženo pod opombe ob oddaji naročila Družba priloži tiskan izvod računa naročenim izdelkom.
  2. Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.
 9. Lastništvo
  1. Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.
  2. Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 10. Poslovna skrivnost 
  1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
  2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Družbi, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.
 11. Omejitev odgovornosti
  1. Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
  2. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
  3. Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  4. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
  5. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Družba pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni. 
 12. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslednjem URL naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov trgovina.siska@rifuzl.si.
  5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 
 13. Odstop Družbe od pogodbe
  1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  2. Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  3. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

 1. Registracija uporabnika
  1. Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo stranke brez registracije. Strankam je omogočeno, da ob oddaji naročila istočasno ustvarijo tudi svoj uporabniški račun z geslom. Uporabniško ime je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku oddaje naročila.
 2. Postopek oddaje naročila
  1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb »Prikaži košarico« nadaljuje s plačilnim postopkom ali nadaljuje z obiskom trgovine.
  2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko to stori s klikom na ikono × ob izbranem izdelku. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na povezavo »Spletna trgovina Rifuzl« in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena. 
  3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
  4. Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  5. Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe Pošta Slovenije ali DPD.
  6. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “ZAKLJUČI NAKUP”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  7. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: trgovina.siska@rifuzl.si.
  8. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
  9. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.
  10. V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
 3. Dobavni pogoji
  1. Za naročila je strošek transportnega pakiranja in dostave 3,90 EUR . V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni. 
  2. V primeru plačila po povzetju pri dostavi naročila s Pošto Slovenije, Stranka plača tudi provizijo Pošte Slovenije. Znesek provizije za znesek naročila do 98,00 EUR znaša 1,05 EUR, za zneske naročila nad 98,00 EUR do 501,00 EUR znaša provizija 1,07% vrednosti naročila, pri znesku naročila nad 501,00 EUR pa znaša provizija 5,36 EUR.
  3. Dostava je mogoča samo na območju Slovenije.
  4. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 11. ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. 
  5. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.
  6. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.
  7. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. 
  8. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Družba ne more vplivati.
  9. Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.
 4. Prevzem blaga
  1. Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Družba in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
  2. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.
  3. V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.
 5. Pravice in obveznosti potrošnikov – pravica do odstopa potrošnika od pogodbe
  1. Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.
  2. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca trgovina.siska@rifuzl.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Družba potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.
  3. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe Celovška cesta 111, Ljubljana. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. 
  4. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
  5. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če Družbo zaradi tega ne bremenijo nobeni dodatni stroški.
  6. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.
  7. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. 
  8. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, za pogodbe:
   • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
   • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  9. V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.
  10. V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.
 6. Odgovornost za stvarne in pravne napake
  1. Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga. 
  2. Napaka je stvarna:
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
   • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
   • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
  3. Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
  4. Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
  5. Potrošnik je dolžan Družbo o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
  6. Družba odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
  7. Po obvestitvi Družbe o stvarni napaki mora Potrošnik Družbi omogočiti pregled blaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.
  8. Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.
  9. Če Družba ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Družbe zahteva:
   • odpravo napake ali
   • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
   • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
   • vrnitev plačanega zneska.
  10. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.